Nigersaat

Nigersaat

Nigersaat, ölhaltige Saat mit hohem Fettgehalt.